Penn State Worthington Scranton: Link to Home Page Penn State Virtual Tours
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Places to Congregate

thumbnail view 1 of Places to Congregate thumbnail view 2 of Places to Congregate thumbnail view 3 of Places to Congregate thumbnail view 4 of Places to Congregate thumbnail view 5 of Places to Congregate

FallWalkers


Some say autumn is the prettiest time.