Penn State Worthington Scranton: Link to Home Page Penn State Virtual Tours
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Lion Shrine

thumbnail view 1 of Lion Shrine thumbnail view 2 of Lion Shrine thumbnail view 3 of Lion Shrine thumbnail view 4 of Lion Shrine thumbnail view 5 of Lion Shrine

LionFace


Welcome to the Nittany Lion's Pride. We Are Penn State!