Penn State Worthington Scranton: Link to Home Page Penn State Virtual Tours
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Gymnasium

thumbnail view 1 of Gymnasium thumbnail view 2 of Gymnasium thumbnail view 3 of Gymnasium thumbnail view 4 of Gymnasium thumbnail view 5 of Gymnasium

MultiPurpose


The Penn State Worthington Scranton Gymnasium is housed in the Multi-Purpose Building.