Penn State Worthington Scranton: Link to Home Page Penn State Virtual Tours
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Baseball Field

thumbnail view 1 of Baseball Field thumbnail view 2 of Baseball Field thumbnail view 3 of Baseball Field thumbnail view 4 of Baseball Field thumbnail view 5 of Baseball Field

Baseball Dugout


Penn State Worthington Scranton's Men's Baseball Team is a member of the Eastern Pennsylvania Collegiate Conference, (EPCC).