Penn State Worthington Scranton: Link to Home Page Penn State Virtual Tours
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Gallagher Conference Center

thumbnail view 1 of Gallagher Conference Center thumbnail view 2 of Gallagher Conference Center thumbnail view 3 of Gallagher Conference Center thumbnail view 4 of Gallagher Conference Center thumbnail view 5 of Gallagher Conference Center

Gallagher Conference Center


The James D. Gallagher Conference Center is the newest building at Penn State Worthington Scranton.