Penn State Worthington Scranton: Link to Home Page Penn State Virtual Tours
goto the previous tourPREV    |    NEXTgoto the next tour

Dawson

thumbnail view 1 of Dawson thumbnail view 2 of Dawson thumbnail view 3 of Dawson thumbnail view 4 of Dawson thumbnail view 5 of Dawson

Dawson Building


The southeast corner of The Dawson Building.